FAQ

Vanligt förekommande frågor.

FAQ

Vi håller våra kurser i Södertälje, Slagsta och Stockholm eller på inhyrda lokaler. Är ni fler än 6 st kan vi komma ut till er och hålla det.

Till de flesta kurserna behöver du köpa till ett litteraturpaket. Det anges på respektive kurs.

Du måste vara minst 12 år för att få skriva provet, fullständiga regler kan du läsa på Båtlivsutbildning sidan. Fullständiga kunskapsfordringar hittar du här.

Examination sker i de flesta kurserna genom NFB – Nämnden för båtlivsutbildning. Vi bokar för det mesta så att det kommer en examinator / Förhörsförrättare och genomför en skrivning direkt när vi är klara med kursen. Normalt kostar examinationen 625:-. Din utbildare kommer gå igenom med er exakt hur det fungerar.

Beställning –– Beställning ska ske skriftligen, antingen via e-post, skriftlig meddelande till angivet telefonnummer: 070-744 34 82 eller smidigast via hemsidan.


Allmänna bestämmelser –En preliminärbokning är aktuell i 14 dagar, efter det förfaller bokningen om inget annat är överenskommet.

Avbokning – Avbokning och ångerrätten: – Konsumenten har ångerrätt inom 14 dagar efter bokning i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal, § 10. Avbokningen ska ske skriftligen via e-post. Ångerrätten gäller dock inte för tjänst som har fullgjorts (se § 11, st. 1). Detta innebär att konsumenten inte kan ångra sitt köp efter icke-godkänd och godkänd genomförd båtutbildning och prov. Ombokning kan ordnas med hjälp av vårt medgivande.

Betalning – Den person som bokar utbildningar ansvarar också för att betalningen kommer oss tillhanda. Om betalningstiden överskrids har Båtläran rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med ett tillägg på åtta procent.
Om en deltagare bokar utbildning för flera personer är det möjligt att dela upp betalningen men detta behöver vi bli medvetna om. Du betalar enklast via Swish eller Klarna.

Skadegörelse –I händelse av skadegörelse i samband med utlåning av vattenskoter är beställaren ersättningsskyldig av självrisken på 10 000 kr.

Drog- och alkoholpolicy–I samband med utbildning gäller sjölagen (1994:1009), kap. 20, §§ 4 och 5. Samordnaren på plats kan begära ett utandningsprov om det finns misstanke att deltagare brukat narkotika eller förtärt alkohol. Beställaren har då ingen rätt till återbetalning.

Om du mot all förmodan inte blir godkänd på provet när du har deltagit i utbildningen och övningarna får du gå om utbildningen utan kostnad. Du betalar då bara för provavgiften. Dock blir vi inte återbetalningsskyldiga om konsumenten inte blir godkänd på provet, utan det som erbjuds är att återigen genomföra kursen.

Här hittar du gamla förarintygsprov ostkusten och västkusten: https://batlivsutbildning.se/produkt/forarintyg/#1241

Här hittar du gamla kustskepparintygsprov ostkusten och västkusten: https://batlivsutbildning.se/produkt/kustskepparintyg/#1242

Vår samarbetspartner tillhandahåller navigationskurser i Stockholm (Gamla Stan), Göteborg även distans. Har ni frågor kring dessa utbildningar kontakta oss på info@batlaran.se

Du enkelt själv kan kontrollera ifall du har några intyg registrerade på ditt personnummer. Följ länken som ger dig vägledning till dina båtlivsutbildnings intyg: https://batlivsutbildning.se/bestall-intyg/ Har du ett intyg före 1985 och inte har några kopior kan du besöka Transportstyrelsens hemsida och få information om hur du söker efter gamla förarintyg / skepparexamen.

Nej, övergångsperioden är slut, vi rekommenderar dig dock att gå förarbevis för vattenskoter som en mer heltäckande utbildning där vi bland annat går igenom vattenskoterns uppbyggnad, säkerhet, manövrering, körteknik, väjningsregler och sjösäkerhet.

Skepparexamen används av många som benämning för Kustskepparintyg. Kunskapsfordringar för att ta Kustskepparintyg hitta du här.

Kustskepparexamen används av många som benämning för kustskepparintyg.

Sjösäkerhetsrådet har tagit fram 10 sjövettsregler för att öka din säkerhet och trivsel ute på sjön!

 1. Se till att båten (även din vattenskoter) är sjöduglig och att god ordning råder ombord.
 2. Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Kom ihåg flytväst åt alla ombord och de ska vara på. (se till att flytvästen passar personen, det är skillnad mellan flytväst och flythjälpmedel).
 3. Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för.
 4. Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. Om du ändrar färdmål, meddela hem (ha alltid med aktuella sjökort vid längre färd).
 5. Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop. (0.2 promille sjöfylleri, 1.0 grov sjöfylleri, risk att även körkortet omhändertas efter en rättegång).
 6. Överlasta inte båten, och sitt i båten.
 7. Håll alltid god utkik (ständig utkik horisonten runt). Var försiktig med farten. (säker fart)
 8. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga, stanna hemma. Är du redan till sjöss, sök lä eller närmaste hamn
 9. Om båten kantrar men flyter, stanna kvar vid den. Du är säkrare där än om du simmar mot land.
 10. 10. Skräpa inte ner, varken på land eller i sjön. Tag med skräpet hem eller lämna det i en sopmaja

I dagligt tal brukar det kallas för sjövett och etikett. Oavsett fartygets storlek krävs alltid ett gott sjömanskap på sjön. Befälhavaren är ansvarig att se till att besättningen följer gott sjömanskap. Att kunna framföra ett fartyg kräver teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Gott sjömanskap krävs av alla i besättningen, inte enbart av befälhavaren som har det yttersta ansvaret. Sjömanskap omfattar kunskap om sjöregler, navigation och fartygets handhavande. Sjölagen (SFS 1994:1009) talar om att befälhavaren ”skall se till att fartyget framförs och handhas på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap.” Den som önskar fördjupa sig mer i sjömanskap rekommenderas gå igenom en längre text av sjörättsexperterna Hugo Tiberg och Mattias Widlund: Gott sjömanskap – om begreppets innebörd i domstolspraxis.

Bakom föraren, ett barn som placeras framför föraren har begränsade möjligheter att hålla i sig, även begränsar förarens möjlighet att fritt manövrera vattenskotern och riskerar att hamna i kläm vid hastiga inbromsningar. Om barnet är för litet (dvs fötterna inte når durken) för att kunna sitta bakom föraren ska barnet inte åka med på vattenskotern.

Föraren kan koncentrera sig på körningen (lagen om utkik) medan passageraren håller ständig uppsyn över vattenskid-eller wakeboardåkaren och kommunicera vidare till föraren.

Polisen, sjöpolisen och kustbevakningen.

Ja. Kravet gäller dock inte den som:

 • kör vattenskoter inom verksamhet hos en statlig myndighet och räddningstjänst
 • deltar i en utbildning för vattenskoter – om den är godkänd av Transportstyrelsen
 • tränar inför tävling, tävlar eller deltar i uppvisning med vattenskoter som ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvarar för. (källa Transportstyrelsen)

Den som kör vattenskoter utan förarbevis eller behörighet efter den 1 maj 2022 kan straffas med böter. Det gäller även den som buskör med vattenskoter. Det är polisens och kustbevakningens uppgift att kontrollera att förare har förarbevis. (källa Transportstyrelsen)

I dagsläget finns det inte något krav på fritidsbåtsägare att ha tagit ett förarintyg för fritidsbåtar för att få köra båt i Sverige. Diskussioner pågår dock om att införa ett sådant krav, och riksdagen kan besluta att ändra på detta i framtiden. Däremot finns det krav på att ha tagit ett kustskepparintyg för att få köra fartyg som är längre än 12×4 meter. För att få ta ett kustskepparintyg behöver man ha tagit både förarintyg och en båtpraktik dager alternativt mörker. Det är viktigt att notera att denna information är baserad på lagar och regler i Sverige i dagsläget. För att få uppdaterad och rätt information om krav för fritidsbåtar kan man besöka relevanta myndigheter som t.ex Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket. Vid intresse av ett förarintyg eller annan nautisk utbildning kan man besöka batlivsutbildning.se, där finner man information om de auktoriserade förhörsförrättare / examinator och kunskapsfordringar kring de olika intygen.

Om du fått ditt förarbevis utfärdat efter genomgången vattenskoterutbildning kan du, utan krav på ytterligare utbildning, ansöka om nytt förarbevis efter att giltighets- eller spärrtiden för beslut om återkallelse löpt ut.

Du får ansöka om ett nytt förarbevis först när giltighets- eller spärrtiden för ditt återkallade förarbevis löpt ut. Om du fått ditt förarbevis utfärdat på ”gamla meriter” enligt övergångsbestämmelserna måste du gå en vattenskoterutbildning när giltighets- eller spärrtiden löper ut, det innebär att du då måste genomgå en vattenskoterutbildning hos en av Transportstyrelsens godkänd utbildningsanordnare för att ett nytt förarbevis ska kunna beviljas, du är välkommen att gå utbildningen hos oss på Båtläran.

(källa Transportstyrelsen)

Förarintyget ger grundkunskaper inom navigation, sjösäkerhet och sjömanskap,vilket är viktigt för att vara säker och trygg på havet. Det är det vanligaste intyget i Sverige och ger alla nödvändiga kunskaper för att framföra en båt i svenskaskärgården. För att få ett kustskepparintyg måste man först ha tagit sitt förarintyg, därefter kan man ta en kurs i båtpraktik, där man praktiskt får öva på att framföra en båt. Efter att ha avslutat både förarintyget och båtpraktiken kan man sedan ta kustskepparintyget. Detta intyg visar att man har de teoretiska kunskaperna och praktiska erfarenheten som krävs för att framföra ett fritidsskepp. Båtpraktikskursen är en praktisk kurs där man får öva på teorin från förarintyget och även träna på tilläggningar och förtöjningar. Det är en bra komplettering till den teoretiska utbildningen och gör att man blir mer säker och trygg vid framförandet av sin båt. Kustskepparintyget är en fördjupningskurs efter förarintyget, där man lär sig mer om navigation, mörkernavigering, deviation, missvisning med mera. Det är ett intyg som visar att man har de kunskaper som krävs för att framföra ett fritidsskepp i olika ljus och väderförhållanden.

Det är viktigt att notera att det inte finns något lagkrav på ett båtkörkort i Sverige idag, men många väljer ändå att ta de olika intygen för att förbättra sin säkerhet och kunskap om båtlivet samt nyttja försäkringsrabatter. Vissa båtklubbar kräver minst förarintyg för att få bli medlem i båtklubben. Det är också viktigt att ha i åtanke att reglerna och kraven kan variera beroende på vilket land man befinner sig i.

Alla godkända förarbevis för vattenskoter hittar du här på Transportstyrelsens hemsida.

Alla godkända förarbevis för vattenskoter hittar du här på Transportstyrelsens hemsida.

För att effektivera utbildningen hos oss så läser du delar av teorin av utbildningen genom digitala preparand förstudier innan du kommer till oss på Båtläran för att genomföra delar av teoretiska och den praktiska momenten. När du har genomfört din bokning så får du uppgifter och inloggning till vår preparand utbildning på din e-postadress.

Nej, du behöver ha giltig förarbevis för vattenskoter, behöver du ta förarbevis för vattenskoter är du välkommen att boka din utbildning på batlaran.se

Du kan ansöka hos Transportstyrelsen på vattenskoter webben

I regeringens förslag till förarbevis för vattenskoter finns inte någon möjlighet till att övningsköra utanför de av Transportstyrelsen godkända utbildarna. Vi på Båtläran är av Transportstyrelsen godkända utbildare för förarbevis för vattenskoter.

En dagersignal är ett sätt att signalera ett särskilt budskap från ett fartyg till en annan under dagtid, likt lanternorna i mörker. Dagersignalen markerar till exempel att du är undantagen de internationella Sjövägsreglerna gällande väjningsplikt gentemot andra fartyg som exempel fartyg med begränsad manöverförmåga, fartyg hämmat för sitt djupgående, ej manöverfärdigt fartyg osv. det kan även gälla fartyg för ankring , dykning, bogsering eller segelbåt som har motor osv.

Kunde inte hitta mitt svar?